Phát lại đá gà CPC1 ngày 29-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:13
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC1