Phát lại đá gà CPC4 ngày 21-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:05
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:59
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:36
Trường đấu CPC4