Phát lại đá gà CPC4 ngày 29-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:43
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:07
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:58
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:05
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:23
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:24
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC4