Phát lại đá gà CPC3 ngày 28-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:22
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:35
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:29
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:36
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC3